Προσωπικά στοιχεία ωφελουμένουΣπουδές

Βαθμίδα σπουδών

Βαθμός πτυχίου
Έτος κτήσης πτυχίουΑτομικό/οικογενειακό εισόδημα οικονομικού έτους 2014(χρήση 2013)

Οικογενειακή κατάσταση

 Έγγαμος Άγαμος


Έχετε παρακολουθήσει/παρακολουθείτε το τελευταίο δίμηνο πρόγραμμα Επιταγής εργασίας (Voucher) ;