«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Αιτήσεις συμμετοχής από 29/08/2014 έως και 20/09/2014.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Για Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών

 1. Να είναι κάτοχοι  τίτλου σπουδών  ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή  του εξωτερικού  αναγνωρισμένο  από  το  ΔΟΑΣΑΠ  ή  βεβαίωσης  περί αναγνωρισμένων  επαγγελματικών  προσόντων,  πτυχιούχων  τυπικής ανώτατης  εκπαίδευσης,  από  το  ΣΑΕΙ  ή  το  ΣΑΕΠ,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
 3. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 4. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης έως 20/09/2014.

Β. Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1990 έως και 31.12.1996
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ό όχι.
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
 5. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης έως 20/09/2014.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ

➢ Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
➢ Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε δύο φάσεις.
Φάση Α΄ → 180 ώρες ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
Φάση Β΄ →240 ώρες ως πρακτική άσκηση
➢ Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζομένων .

ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΜΕΤΑ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

➢ Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
➢ Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 380 ωρών σε δύο φάσεις.
Φάση Α΄ → 180 ώρες ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
Φάση Β΄ →200 ώρες ως πρακτική άσκηση
➢ Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζομένων .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Για Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Επίδομα θεωρητικής Κατάρτισης → 480 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Α΄ φάσης → 830 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Β΄ φάσης → 1.100 €

Σύνολο 2.410 €

Για Αποφοίτους Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας – Μετάδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Επίδομα θεωρητικής Κατάρτισης → 720 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Α΄ φάσης → 720 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Β΄ φάσης → 800 €

Σύνολο 2.240 €

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ :

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικός ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής.
 6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για συμπλήρωση εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης

Β. Για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή /και τίτλου σπουδών μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής.
 6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για συμπλήρωση εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων