«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

                           Αιτήσεις συμμετοχής από 07/08/2014 έως και 15/09/1985.

          ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    Α.    Για Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών

 1. Να είναι κάτοχοι  τίτλου σπουδών  ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή  του εξωτερικού  αναγνωρισμένο  από  το  ΔΟΑΣΑΠ  ή  βεβαίωσης  περί αναγνωρισμένων  επαγγελματικών  προσόντων,  πτυχιούχων  τυπικής ανώτατης  εκπαίδευσης,  από  το  ΣΑΕΙ  ή  το  ΣΑΕΠ,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα νομοθεσία.
 2.  Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
 3. Να  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  Ανεργίας  του  ΟΑΕΔ,  ανεξαρτήτως  αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

    Β.    Απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας  και  μετά-δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών

 1. Να  είναι  κάτοχοι  απολυτηρίου  Λυκείου/ΙΕΚ  ή  άλλου  ισοδύναμου  τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
 3. Να  είναι  εγγεγραμμένοι  στα  Μητρώα  Ανεργίας  του  ΟΑΕΔ,  ανεξαρτήτως  αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ό όχι.
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450 ωρών  σε δύο φάσεις.

           Φάση Α΄  → 200 ώρες ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης  του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης

           Φάση Β΄  →250 ώρες ως πρακτική άσκηση

 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζομένων .

 

 ·      ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΠΙΙΔΟΜΑ
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων