«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

Αιτήσεις συμμετοχής από 07/08/2014 έως και 15/09/2014.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Για Απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Β. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών

 1. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ό όχι.
 4. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

➢ Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
➢ Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε δύο φάσεις.
Φάση Α΄ → 200 ώρες ομαλής ένταξης και ενσωμάτωσης του καταρτιζομένου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
Φάση Β΄ →250 ώρες ως πρακτική άσκηση
➢ Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζομένων .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Για Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

 • Επίδομα θεωρητικής Κατάρτισης → 480 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Α΄ φάσης → 920 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Β΄ φάσης → 1.150 €

Σύνολο 2.550 €

Για Αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μετάδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Επίδομα θεωρητικής Κατάρτισης → 480 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Α΄ φάσης → 800 €
 • Επίδομα Πρακτικής άσκησης Β΄ φάσης → 1.000 €

Σύνολο 2.280 €

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Για απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ :

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ, αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικός ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής.

Β. Για απόφοιτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή /και τίτλου σπουδών μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 3. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων