ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

                           Αιτήσεις συμμετοχής από 22/12/2014 έως και 14/01/2015.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών (γεννημένοι από 01/01/1985 και μετά)

 1. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 και μετά
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 4. Να μην έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής αίτησης στη παρούσα πρόσκληση .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 480 ωρών.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης καταρτιζομένων .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Επίδομα θεωρητικής Κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης     →   2,400 €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΣΑΠ, που να αναγράφει το βαθμό και η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου (διαφορετικά να επισυνάπτεται κάποιο έγγραφο που να τα αναφέρει) ή αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικός ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ.
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο ΙΒΑΝ
 • Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και ΑΜΚΑ.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων